تعرفه خطوط اختصاصی نمایندگان


   * نکات مهم:

   به کلیه مبالغ زیر مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد.


   ملاک رند بودن شماره :
   1.شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
   2.ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.
   به کلیه مبالغ زیر مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

   مبالغ زیر به تومان می باشد.

تعرفه خطوط اختصاصی 1000


ردیف

نمونه شماره

تعداد ارقام

غیرسفارشی

سفارشی

1

1000XXXXXXXXXX

14

120,000

250,000

2

1000XXXXXXXXX

13

315,000

600,000

3

1000XXXXXXXX

12

600,000

1,200,000

4

1000XXXXXXX

11

1,200,000

2,300,000

5

1000XXXXXX

10

1,500,000

3,500,000

6

1000XXXXX

9

2,500,000

4,500,000

7

1000XXXX

8

3,000,000

6,000,000

8

1000XXX

7

33,000,000

33,000,000

9

1000XX

6

57,000,000

57,000,000

تعرفه خطوط اختصاصی 3000


ردیف

نمونه شماره

تعداد ارقام

غیرسفارشی

1

3000XXXXXXXXXX

14

135,000

2

3000XXXXXXXX

12

800,000

3

3000XXXXXX

10

900,000

4

3000XXXXX

9

استعلام شود

5

3000XXXX

8

استعلام شود

تعرفه خطوط اختصاصی 2000


ردیف

تعداد ارقام

غیرسفارشی

سفارشی غیر رند

سفارشی نیمه رند

سفارشی رند

سفارشی خیلی رند

1

12

1,800,000

2,300,000

2,800,000

3,300,000

استعلام شود

2

10

3,500,000

4,500,000

6,500,000

9,500,000

استعلام شود

3

9

6,500,000

7,500,000

9,000,000

13,000,000

استعلام شود

4

8

11,000,000

13,000,000

14,500,000

23,000,000

استعلام شود

تعرفه خطوط اختصاصی خط ثابت


ردیف

نمونه شماره

تعداد ارقام

قیمت

1

021XXXXXXXX

10

477.000

2

026XXXXXXXX

10

477.000

3

021XXXXX

7

2.400.000

4

026XXXXX

7

2.400.000

5

021XXXX

6

2,900,000

تعرفه خطوط اختصاصی 5000

قیمت خطوط اختصاصی 5000 باید توسط اپراتور استعلام گردد.

تعرفه خطوط اختصاصی شماره های اختصاصی غیرمتناظر

قیمت خطوط اختصاصی غیرمتناظر با تلفن ثابت (21000) باید توسط اوپراتور استعلام گردد.